Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez K & B Home Sp. z o.o.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest K & B Home Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy przy al. Rzeczypospolitej 88.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanym dalej „RODO”.
4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5. Mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu ochrony danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych w korespondencji e-mail

1. Przetwarzanie odbywa się w celu prowadzenia korespondencji za pomocą poczty elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
2. Przetwarzane są dane osobowe przekazane przez Państwa w korespondencji mailowej w tym m.in.: imię i nazwisko oraz adres e-mail.
3. Odbiorcami danych osobowych są adresaci korespondencji e-mail. Dane mogą być przechowywane na zewnętrznym serwerze pocztowym. Mogą mieć do nich również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
4. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych, chyba że obowiązek taki będzie wynikał z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
5. Dane będą przechowywane do momentu zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja. W przypadku korespondencji przekładającej się na dalszą współpracę dane będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku ze względu na obowiązujące przepisy podatkowe.
6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić administratorowi kontakt e-mailowy z daną osobą.

Przetwarzanie danych osobowych w procesach rekrutacyjnych (CV, listy motywacyjne)

1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, 1043, 1495) w celu rekrutacji do pracy w spółce.
2. Dane osobowe będą przetwarzane za pomocą serwisu wspomagającego rekrutację np. pracuj.pl. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania nam oprogramowania i sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji lub przez jeden rok od złożenia aplikacji (jeżeli aplikant wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych do „przyszłych rekrutacji”).
4. Podanie danych osobowych nie jest wymagane żadnymi przepisami, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
5. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Przetwarzanie danych osobowych zawartych na fakturach i dokumentach księgowych

1. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze(prowadzenie dokumentacji księgowej) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO.
2. Przetwarzane są następujące dane: nazwa i adres sprzedawcy oraz nabywcy, numery NIP, ewentualne dane osoby podpisującej oraz inne dane umieszczone na fakturach i innych dokumentach księgowych.
3. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych zewnętrznym firmom księgowym i kancelariom prawnym. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania oprogramowania i sprzętu informatycznego, a także firmy pocztowe i kurierskie, w przypadku przesyłania korespondencji. Państwa dane, w przypadku realizacji płatności, będą przekazywane do banków. W pozostałym zakresie dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
4. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych, chyba że obowiązek taki będzie wynikał z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
5. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku ze względu na obowiązujące przepisy podatkowe.
6. Podanie danych jest konieczne do realizacji umowy oraz wypełnienia obowiązków wynikających z prawa podatkowego.

Przetwarzanie danych osobowych w ramach działania monitoringu wizyjnego

1. Przetwarzanie odbywa się na podstawie przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, 1043, 1495), a monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
2. Przetwarzane są następujące dane: wizerunek osób na terenie objętym monitoringiem.
3. Dane osobowe mogą być ujawnione odpowiednim służbom w przypadku zarejestrowania przestępstwa lub uszkodzenia mienia. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
5. Dane przechowywane będą przez okres 30 dni. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, ww. termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Przetwarzanie danych osobowych na portalach społecznościowych administratora

1. Przetwarzanie odbywa się w celu utrzymywania kontaktu z klientami i potencjalnymi klientami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO za pośrednictwem portali społecznościowych jak facebook oraz instagram.
2. Przetwarzane są następujące dane: imię i nazwisko, wizerunek, inne dane udostępniane przez użytkowników na ich profilach.
3. Dane będą dostępne dla dostawcy danego portalu oraz jego użytkowników. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem pkt 3 powyżej. Korzystając z portalu społecznościowego muszą Państwo zdawać sobie sprawę, że przepisy o ochronie danych osobowych krajów spoza Unii Europejskiej mogą być mniej restrykcyjne.
5. Dane będą przechowywane przez okres, w którym użytkownik będzie śledził administratora bądź do momentu zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja prowadzona za pomocą portalu.
6. Podanie danych jest dobrowolne.

Pliki cookie (ciasteczka)

1. W celu zapewnienia jak największego komfortu korzystanie z naszej strony internetowej, podczas jej przeglądania, na Państwa urządzeniu zapisywane są niewielkie pliki, tzw. cookie. Pliki te umożliwiają dostosowanie zawartości serwisu do Państwa potrzeb i zainteresowań. Dzięki zapisaniu ich na Państwa urządzeniu możliwe jest m.in. wyświetlanie strony w sposób najodpowiedniejszy dla określonego użytkownika. Pliki cookie umożliwiają nam zbieranie danych statystycznych, dzięki którym rozwijamy witrynę zgodnie z preferencjami naszych użytkowników.
2. Użytkownik może samodzielnie w dowolnym momencie zablokować bądź ograniczyć możliwość zapisywania plików cookie na swoim urządzeniu, jednak istnieje ryzyko, że ta operacja utrudni korzystanie z witryny.

Podsumowanie

1. Wszystkie przetwarzane przez nas dane osobowe zabezpieczone są zgodnie z wymogami RODO. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i chronić je przed działaniem osób trzecich.
2. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez publikację nowej wersji na stronie.
3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.

Zacznij pisać i naciśnij Enter, aby wyszukać